Dofinansowanie w programie rządowym NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu.

W listopadzie 2023 r. spółka Laboratorium Galenowe Olsztyn, podpisała umowę o dofinansowanie Projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej żywności funkcjonalnej ukierunkowanej na profilaktykę chorób dietozależnych wybranego w ramach I konkursu NUTRITECH – żywienie w świetle wyzwań poprawy dobrostanu społeczeństwa oraz zmian klimatu”
Tytuł projektu: Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej żywności funkcjonalnej ukierunkowanej na profilaktykę chorób dietozależnych.

Projekt realizowany będzie w konsorcjum obejmującym jednostkę naukową Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności Polskiej Akademii Nauk w Olsztynie.

Całkowity koszt realizacji Projektu wynosi 3 520 758,61 zł (słownie: trzy miliony pięćset dwadzieścia tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych i 61/100).

NCBiR przyznaje dofinansowanie w kwocie nie przekraczającej 2 900 617,66 zł (słownie: dwa miliony dziewięćset tysięcy sześćset siedemnaście złotych i 66/100),

Celem głównym programu jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia w perspektywie do roku 2030 poprzez wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych, uwzględniając zasady zrównoważonego rozwoju.
Celem szczegółowym programu dla Laboratorium Galenowe Olsztyn jest:
Wdrożenie poprzez rozwiązania technologiczne zasad zrównoważonego rozwoju w procesy produkcji i dystrybucji żywności prozdrowotnej