kariera
w eubioco

ludzie są naszą wartością

W naszej codziennej pracy stawiamy na:
zaangażowanie, innowacyjność i odwagę w dążeniu do wyznaczonych celów, otwartość i energię w działaniu.
Sukces osiągamy dzięki przyjacielskim relacjom, współpracy, wzajemnemu wsparciu i dzieleniu się doświadczeniem.

oferujemy wysokie standardy pracy i liczne benefity

Wiemy co zrobić, aby pracownicy czuli się doceniani. Wsłuchujemy się w ich potrzeby i od lat wdrażamy programy zróżnicowanych benefitów pracowniczych, takich jak:
wczasy pod gruszą, bony świąteczne, program ubezpieczenia grupowego, karta sportowa oraz okazjonalne paczki, dofinansowanie do letnich kolonii dla dzieci.

dlaczego warto z nami?

Jesteśmy dynamicznie rozwijającą się firmą z polskim kapitałem i jednym z większych zakładów farmaceutycznych w Polsce. Eubioco to przede wszystkim ludzie – jesteśmy zespołem z pasją, dla którego inspiracją jest poprawa jakości życia pacjenta. Wszystko, co robimy, przyświeca tej idei i sprawia, że chcemy się wspólnie rozwijać.

Cenisz przyjazną atmosferę w pracy i możliwość rozwoju zawodowego?
Zostań częścią naszego zespołu!

oferty pracy

Zainteresowane osoby prosimy o przesyłanie CV i listu motywacyjnego na adres: kariera@eubioco.eu

Prosimy o zamieszczenie w CV następującej klauzuli: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w przedłożonej aplikacji dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesów rekrutacji (zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. Rozporządzenia UE 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r.), prowadzonych przez Eubioco Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-797), ul. Klimczaka 1.”

Sprawdź nasze oferty i aplikuj w serwisie Kiwi Jobs.

Ogłoszenie

 • CV

  Accepted file types: jpg, png, pdf, doc, docx.
 • Klauzula Informacyjna dla osoby fizycznej

  W związku z otrzymaniem zgłoszenia aplikacyjnego na wskazane stanowisko, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych informuję (zwane dalej: RODO), informuję, że:
  1. Eubioco Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, z siedzibą w Warszawie (02-797), przy ul. Franciszka Klimczaka 1, zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod nr KRS: 0000704653, NIP: 9512450136est Administratorem Pani/Pana danych,
  2. Dane kontaktowe Administratora danych to eubioco@eubioco.eu
  3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu prawidłowego przeprowadzenia rekrutacji i nie będą udostępniane innym odbiorcom, z wyjątkiem podmiotów należących do grupy Eubioco Spółka z o.o., (w zakresie w jakim będzie to niezbędne w związku z prowadzoną współpracą) oraz podmiotom świadczącym obsługę systemów IT, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych,
  4. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust.1, lit. a) RODO lub art. 6 ust. 1 lit. f),
  5. Posiada Pani/Pan prawo do: • żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia (z zastrzeżeniem art. 17 ust. 3, lit. d) i e) RODO lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, • wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania, • przenoszenia danych (jeśli jest to technicznie i organizacyjnie wykonalne), • wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO, • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
  7. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres 60 dni, po upływie którego zostaną usunięte,
  8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże stanowi wymóg niezbędny do realizacji w/w celu. Odmowa podania danych osobowych będzie skutkowała uniemożliwieniem przeprowadzenia procesu rekrutacji,
  9. Może Pani/Pan w każdej chwili skorzystać z przysługujących praw osoby fizycznej, wymienionych wyżej kierując zgłoszenie w formie elektronicznej, na adres mailowy wskazany w pkt. 2.
  10. Administrator oświadcza, że na obszarze działalności swojego przedsiębiorstwa prowadzi monitoring wizyjny. Poszczególne miejsca monitorowane są oznaczone tablicą informacyjną.